Statut

STATUT FUNDACJI ROZWOJU ZAWODOWEGO QUANTITATIVE FINANCE

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Rozwoju Zawodowego „Quantitative Finance” zwana dalej „Fundacją” ustanowiona jest przez Roberta Florczykowskiego, Piotra Piszczka oraz Michała Zalewskiego zwanych dalej „Fundatorami” na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 587/2012 sporządzonego przed asesorem notarialnym Sabiną Korona-Rudzką, zastępcą notariusz Luizy Kwaśnieckiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną przy ulicy Nowowiejskiej nr 5 lok. 13 w Warszawie.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 3

 1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

 1. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji i Nauki.

Cele i zasady działania
§ 5

 1. Celem Fundacji jest wspieranie działalności naukowej i oświatowej, prowadzonej na rzecz rozwoju dziedzin metod ilościowych, zaawansowanej analizy danych, informatyki, finansów, oraz inżynierii finansowej oraz działalność wspierająca utalentowanych uczniów liceów oraz studentów i absolwentów uczelni i szkół wyższych interesujących się problematyką powyżej opisanych dziedzin naukowych.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. działalność informacyjną w zakresie możliwości uczestnictwa w uznanych i prestiżowych, polskich lub zagranicznych konkursach z dziedziny metod ilościowych, finansów, ekonomii, bankowości, informatyki lub zarządzania, 
 2. działalność informacyjną w zakresie możliwości kształtowania ścieżki rozwoju profesjonalnego w dziedzinach metod ilościowych, finansów, ekonomii, bankowości, informatyki lub zarządzania,
 3. organizowanie konferencji, sympozjów, odczytów, wykładów, spotkań branżowych, webinariów, warsztatów oraz targów pracy. 
 4. współpracę z polskimi i zagranicznymi osobami, instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 5. współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 6. organizowanie konkursów w zakresie objętym celami Fundacji,
 7. wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Majątek dochodowy fundacji
§ 6

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 600 złotych (słownie: sześćset) przekazany przez Fundatorów w częściach: 200 złotych (słownie: dwieście) przez Roberta Florczykowskiego, 200 złotych (słownie: dwieście) przez Piotra Piszczka oraz 200 złotych (słownie: dwieście) przez Michała Zalewskiego, jak też środki finansowe, nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację podczas jej działalności.
 2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: 
  1. darowizn, spadków i zapisów,
  2. subwencji od osób prawnych,
  3. odsetek bankowych.
 3. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. Zarząd Fundacji może nie przyjąć warunku ofiarodawcy. W takim przypadku Fundacja zwraca ofiarodawcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 4. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność wskazaną w § 5 powyżej.
 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Działalność gospodarcza
§ 7

 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organy fundacji
§ 8

 1. Organami fundacji są Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem” oraz Rada Nadzorcza zwana dalej „Radą”.
 2. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa.
 3. Rada jest kolegialnym organem nadzoru i składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Przewodniczącego Rady.
 4. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu,  w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 5. Członkowie Zarządu, jak również Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§9

 1. Do zadań Zarządu należy całokształt spraw związanych z istnieniem i działalnością Fundacji, poza zadaniami należącymi do Rady, a w szczególności: 
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji (o ile dalsze przepisy statutu nie stanowią inaczej),
  4. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  5. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i subwencji.

§10

 1. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. O głosowaniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§11

 1. Rada Fundacji może określić wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Zarządu z tytułu pełnienia ich funkcji w uchwale ich powołującej.  
 2. Wynagrodzenie może zostać także określone, zmienione lub zniesione w osobnej uchwale Rady Fundacji. 
 3. Rada Fundacji może poprzez uchwałę ustalić wysokość premii motywacyjnej dla członków Zarządu.

§12

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku rezygnacji członka Zarządu, śmierci lub odwołania uchwałą członków Rady.

§13

 1. Do zadań Rady należą: 
  1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,
  2. zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych,
  3. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa,
  4. powoływanie i odwoływanie Członków Rady, w tym Przewodniczącego.

 

§14

 1. Rada podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 2. O głosowaniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady.

§15

 1. Członkostwo w Radzie ustaje w wyniku rezygnacji członka Rady, śmierci lub odwołania uchwałą pozostałych członków Rady.

§16

 1. Decyzję o składzie pierwszego Zarządu podejmują Fundatorzy w formie uchwały powziętej jednogłośnie.
 2. Decyzję o składzie kolejnego Zarządu oraz decyzje o powołaniu nowego członka Zarządu podejmuje Rada w formie uchwały.
 3. Decyzję o składzie pierwszej Rady podejmują Fundatorzy w formie uchwały powziętej jednogłośnie.
 4. Decyzję o składzie kolejnej Rady oraz decyzje o powołaniu nowego członka Rady podejmuje Rada w formie uchwały.

§17

 1. Zabrania się: 
 1. udzielania  pożyczek  lub  zabezpieczania  zobowiązań  majątkiem Fundacji   w stosunku  do  jej  członków,  członków  organów  lub pracowników  oraz  osób,  z którymi  członkowie,  członkowie  organów oraz  pracownicy  organizacji  pozostają  w związku  małżeńskim,  we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  prostej,  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w linii  bocznej  do drugiego  stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, („osoby bliskie”);
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub  pracowników  oraz  osób  bliskich członków, członków organów lub  pracowników,  na  zasadach  innych  niż w stosunku  do  osób  trzecich;
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji;
 4. zakupu  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w których  uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich  lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Sposób reprezentacji
§ 18

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą być składane jedynie przez Prezesa Zarządu wspólnie z innym Członkiem Zarządu.

Zmiana statutu
§ 19

 1. Zmian w Statucie dokonuje Rada większością 2/3 głosów.

Połączenie z inną fundacją
§ 20

 1. Fundacja może dla efektywnego realizowanie swoich celów połączyć się z inną fundacją.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w formie uchwały powziętej jednogłośnie.
 3. Decyzja o połączeniu musi zostać zaakceptowana przez Radę w formie uchwały powziętej jednogłośnie.

Likwidacja Fundacji
§ 21

 1. Zarząd może podjąć uchwałę (powziętej jednogłośnie) o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzja o likwidacji musi zostać zaakceptowana przez Radę w formie uchwały powziętej jednogłośnie.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Zarząd.